کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISIدر شیراز ویژه رشته های فنی و مهندسی

نوشته شده در کلیات و تعاریف 253 بدون نظر

دیگر نگران دست نوشته های خود نباشید

با بهترین روش ممکن

همراه با کار عملی و تمرین هفتگی

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

سرفصل دوره:

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی برق طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی نفت طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی پلیمرطي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی معماری کشتی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی معدن طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی شیمی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی صنایع طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی مدیریت در سوانح طبیعی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی نقشه برداری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی عمران طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی مکانیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های دریا نوردی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی مواد و متالوژی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی فناوری اطلاعات  طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی کامپیوترطي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی هوا و فضا طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی نساجی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های مهندسی طراحی محیط زیست طي 10 سال اخير در جهان

معرفي معروفترين نويسندگان رشته های ایمنی صنعتی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی طراحی محیط زیست طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی نساجی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی هوا و فضا طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی کامپیوترطي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی فناوری اطلاعات  طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی مواد و متالوژی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات دریا نوردی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی مکانیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی عمران طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی نقشه برداری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی مدیریت در سوانح طبیعی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی صنایع طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی شیمی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی معدن طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی معماری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی پلیمرطي 10 سال اخير در جهان

معرفي برترين نشريات مهندسی نفت طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی برق طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی نفت طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی پلیمرطي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی معماری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی معدن طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی شیمی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی صنایع طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مدیریت در سوانح طبیعی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی نقشه برداری طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی عمران طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی مکانیک طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته های دریا نوردی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی مواد و متالوژی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات  طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی هوا و فضا طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی نساجی طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته طراحی محیط زیست طي 10 سال اخير در جهان

معرفي انتشارات برتر رشته مهندسی ایمنی طي 10 سال اخير در جهان

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی ایمنی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته طراحی محیط زیست

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی نساجی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی هوا و فضا

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته فناوری اطلاعات

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های مهندسی مواد و متالوژی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته دریا نوردی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی مکانیک

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های مهندسی عمران

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی نقشه برداری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مدیریت در سوانح طبیعی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی صنایع

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی شیمی

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی معدن

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی معماری

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته مهندسی پلیمر

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های مهندسی نفت

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های مهندسی برق

معروف ترين كليد واژه هاي مقالات بين المللي در رشته های مهندسی معدن

معروف ترين موسسات بين المللي در رشته های فنی و مهندسی 10 سال اخير
معرفي كتاب هاي 2015 رشته های فنی و مهندسی در جهان
مقايسه نشريات بين المللي فنی و مهندسی
و….
اهداف جزئي:
آشنایی با موسسه اطلاعات علمی Institute for Scientific Information
معرفی مجلات ISI
راه های روش انتخاب موضوع برای نوشتن یک مقاله

چگونگی تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی و ISI

روش مکاتبات بین المللی در عرصه پژوهشگری

جملات تاکیدی در مقالات علمی پژوهشی و ISI

آشنایی با تکنیک های آماری در مقالات بین المللی و علمی و پژوهشی

شیوه انتخاب مجله مناسب براي انتشار مقاله
شیوه پیدا کردن مقاله در رشته هدف و مورد نظر
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی وجستجو درپایگاه SCOPUS
آشنایی با پایگاه SCImago
آشنایی با ارکان اصلی مقاله :عنوان –نویستنده-چکیده-واژگان کلیدی-مقدمه-مواد و روش ها-نتایج و…
آموزش چگونکی نحوه ارجاع دهی به مقالات
آشنایی با نرم افزار ENDNOTE ونکات نگارشی درتدوین مقالات
آشنایی با سرقت ادبی Plagiarism واهمیت آن
چگونگی دانلود کتب لاتین و مقالات رایگان
معرفی وب سایتهای کنفرانس های داخلی و خارجی
معرفی پایگاههای اطلاعاتی رایگان
آشنایی با انواع نشریات از نظر رتبه ودرجه علمی
آشنایی با فرآیند بررسی مقاله ومکاتبات لازم
آشنایی با معیار های سنجش موسسه ISI
روند بازنگري، اصلاح مقالات

روش تشخیص مجلات اصلی و تقلبی
ارسال نامه به سردبیر
چگونگی داوري و نتيجه آن
و….
از مهمترین دستاوردهای این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1-نوشتن مقاله به صورت عملی بعد از هر جلسه
2- بادگیری داوری مقالات داخلی و خارجی
3- ارتقاء سطح علمی و مهارتی محققان
4- آشنایی با موسسات و نشریات بین المللی
5- اصلاح نقائص و مشکلات احتمالی در ساختار مقاله نویسی
6- ایجاد انگیزه برای شرکت در همایش های بین المللی و ارائه مقاله در نشریات بین

آدرس:
شیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-چهار اره حکیمی –موسسه چشم انداز
تلفن:
07132320953
07132320721

همراه :
09382252774

وب سایت:

Www.gisland.org

تلگرام:

@saeedjavizadeh

 

آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی برق طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نفت طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی پلیمرطي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی معماری کشتی طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی معدن طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی شیمی طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی صنایع طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مدیریت در سوانح طبیعی طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نقشه برداری طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی عمران طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مکانیک طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های دریا نوردی طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مواد و متالوژی طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی فناوری اطلاعات  طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی کامپیوترطي 10 سال اخير در جهان, آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی هوا و فضا طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نساجی طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی طراحی محیط زیست طي 10 سال اخير در جهان,آموزش مقاله نویسی ویژه رشته های ایمنی صنعتی طي 10 سال اخير در جهان, کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی برق طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نفت طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی پلیمرطي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی معماری کشتی طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی معدن طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی شیمی طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی صنایع طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مدیریت در سوانح طبیعی طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نقشه برداری طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی عمران طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مکانیک طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های دریا نوردی طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مواد و متالوژی طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی فناوری اطلاعات  طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی کامپیوترطي 10 سال اخير در جهان, کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی هوا و فضا طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نساجی طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی طراحی محیط زیست طي 10 سال اخير در جهان,کلاس مقاله نویسی ویژه رشته های ایمنی صنعتی طي 10 سال اخير در جهان, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی برق طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نفت طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی پلیمرطي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی معماری کشتی طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی معدن طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی شیمی طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی صنایع طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مدیریت در سوانح طبیعی طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نقشه برداری طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی عمران طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مکانیک طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های دریا نوردی طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی مواد و متالوژی طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی فناوری اطلاعات  طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی کامپیوترطي 10 سال اخير در جهان, کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی هوا و فضا طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی نساجی طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های مهندسی طراحی محیط زیست طي 10 سال اخير در جهان,کارگاه مقاله نویسی ویژه رشته های ایمنی صنعتی طي 10 سال اخير در جهان,

 

 

 برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com